آخذ

بعد از پایان جمله یا بیتی استفاده میشود که به بیت یا جمله ی بعدی از نظر معنایی یا ساختار وابسته است.

بعد از پایان هر جمله یا بیت می آید و بین جمله قبلی و بعدی ارتباط برقرار میکند،همانند زمانی که غروب خورشید را در آغوش خود جای میدهد، تا مهتاب بتواند گونه های کودکی غم زده را نوازش کند و دوستی برای گریه های شبانگاهی جوانان باشد.


شما این تست استعدادیابی نویسندگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آخذ| ناشناس


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ