دهانه(به شکل مثلث متساوی الساقینی بدون داشتن ساق راست)

ورود به موضوع اصلی.

ورود به موضوع اصلی تخصص من بود!همینطوریم این اتفاق کزایی برام افتاد، بدون هیچ مقدمه فکری تلفن رو برداشتم به پلیس زنگ زدم.
سلام! من کشتمش !
پلیس بدون لحظه ای درنگ گفت: بله خودکشی کار نابخشودنیه.
تا به خودم اومدم که پلیس چطور خبر داره.
اینبار جسمم به قصد انتقام به جونم افتاده بود…


ارزیابی تست استعدادیابی نویسندگی دهانه

دهانه | مفیستو


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ