دژم

در زمانی قابل استفاده است که نویسنده دو احساس دگرگون شده در یکدیگر را نمایان می‌کند.

در زمانی قابل استفاده است که نویسنده دو احساس دگرگون شده در یکدیگر را نمایان می‌کند.
درست همانند زمان دیدار آسمانی پر از رفتن های غریبانه ی خاطراتی که داشتنشان آرزو بود؛ تنها چیزی که برایم مانده بود اشک هایی بود که از رفتن بیزار بودند و در مانده از ماندنی بی معنی و پوچ گونه.
سال ها ذهنیتم خاص بودن را به من غالب کرددر حالی که عادی تر از مرگ یک مورچه به نظر می‌رسیدم، اما راستش را بخواهی من برعکس تمام آن مورچه ها دیدگاهی فراتر از واقعیت را به دوش می‌کشیدم؛همچون هوای مه آلودی که همه از گرمای خودخواهانه‌ آن هراسانند شاید اندکی شیشه چشمانم را شبنم ها محاصره کرده اند!
این حس همانند زمانی است که اشک هایم با دیدن رویای زنده شده ام لبخند میزنند.
میدانی دقیقاً همچون زمانی است که به اندازه ی تمام مدت زمانی که دوست داشته نشدی،میتوانی به همان مقدار به پروانه های در حال پرواز به سوی ماه عشق بورزی.


شما این تست استعدادیابی نویسندگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دژم| ناشناس


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ