سمیر

زبانم قادر به گفتن سخنی نیست.

زبانم قادر به گفتن سخنی نیست. تکه های خورد شده ی گلدان،چراغ های خاموش و مردی غرق خون.


ارزیابی تست استعدادیابی نویسندگی سمیر

سمیر | ریکو


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ