سِحر

نشون دادن سکوت در برابر یک سری جمله ها و به جای استفاده از کلمه پاسخی برای حرفش نداشتم در جمله

کسی که جلوی من ایستاده بود کسی نبود که من آرزوی بودنشو داشتم، گفت:« من هرکاری برات میکنم» اما من، پاسخی برای این حرفش نداشتم.


ارزیابی تست استعدادیابی نویسندگی سِحر

سِحر | سپیده


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ