سکوت

برای درج در صفحات سفید بی حوصله

سکوت برای درج در صفحات سفید بی حوصله. چرا که روایت از حوصله واژه‌ها بیرون بود.


شما این تست نویسندگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سکوت| جواد نیکنامان


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ