پردازشگر

باعث میشه خواننده فرصت تجزیه جمله رو پیدا کنه

زمانی که با خودش حرف میزد جان دیگری پیدا میکرد گویی خودش برای خودش تبدیل به دوست و مرهم میشد


ارزیابی تست استعدادیابی نویسندگی پردازشگر

پردازشگر | زهرا


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ