کلاد

کلاد در ابتدای جمله می‌آید تا از سرعت خوانش مخاطب مطمئن شود!

کلاد در ابتدای جمله می‌آید تا از سرعت خوانش مخاطب بکاهد. اگر خواننده سرسری از جملات مثلاً فلسفی نویسنده بگذرد، کُلاد وی را از پشت سر گرفته، چندان کشیده خفه می‌کند. اگر خواننده در خوانش چکشی صحنه‌های درگیری تعلل بورزد از پشت سر با لگد به گرده‌ی تنبلش می‌کوبد تا نقطه پایان در فرق سرش فرو رود. اما حتماً- پیش هم آمده که کلاد اشتباه کند؛ این وقت‌ها نباید از حق و حقوق مخاطب چیزی بر زبان آورد. گردنه‌گیر، گیر افتاده است و لازم است تا تمام جمله مدیح وی را بگوید. بلکه به تریج قبای کلاد برنخورد. اینجاست که ایشان را از کلاد، به آکلاد ترفیع بخشیده تا یادمان باشد اشتباه امثال «آقا کلاد» -اگر امثالی داشته باشند- عین صواب است.

… بله بله جانم! کلاد می‌تواند خود نویسنده باشد. اما تو هم داری تند می‌روی!


شما این روایت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کلاد | سامان حاجی کلاله


آلبوم استعدادیابی نویسندگی

بازگشت به اکسپلور تست الف کوچ